Algemene ledenvergadering SVIJ donderdag 3 oktober 2019

11 september 2019

Agenda:

1: Opening 19:30 uur

2: Mededelingen

3: Ingekomen stukken.

4: Notulen algemene ledenvergadering 2018

5: Terugblik seizoen 2018 – 2019

6: Financieel verslag 2018-2019

7: Verslag Kascontrolecommissie.

8: Contributie zaken .

9: Verkiezing  bestuur-  en commissieleden

10: Trekking aandelen dak.

11: Rondvraag:

12: Sluiting


Geef een reactie