Agenda algemene ledenvergadering SVIJ

Algemene ledenvergadering SVIJ seizoen 2022-2023 d.d. 5-10-2023  19:30 uur   Agenda: 1: Opening 2: Mededelingen 3: Ingekomen stukken 4: Notulen algemene ledenvergadering seizoen 2022-2023 5: Terugblik seizoen 2022-2023 + doelstellingen 2023-2024 6: Financieel verslag seizoen 2022-2023 + begroting seizoen 2023-2024 7: Verslag kascontrolecommissie: 8: Contributie seizoen 24-25 9: Verkiezing bestuur + commissieleden. 10: Rondvraag 11:…